Integritetspolicy

Privacy Policy Header Image

1. Introduktion

Qualious AB är ett bemanningsföretag och erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster. Denna text beskriver Qualious hantering och processer avseende insamling och behandling av personuppgifter. På Qualious arbetar vi strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna text när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicies.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Qualious AB, Norra Skeppsbron 5B, 803 10 Gävle. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon: +46.73.575.33.65 eller via e-post dataskydd@qualious.com.

Ändringar i vår integritetspolicy gjordes senast 2018-09-24.

2. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Qualious ska vara ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter, oavsett om det gäller anställda, kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. Frågor som på olika sätt berör behandling av personuppgifter finns i alla delar av vår verksamhet. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Qualious ska vara transparanta om vilka uppgifter vi hanterar och se till att de personer som på olika sätt finns registrerade hos oss kan göra sina rättigheter gällande på ett effektivt sätt. Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen och vi ska med rimliga åtgärder se till att uppgifterna som lagras är korrekta.

Då du lämnar dina personuppgifter till Qualious skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018.

Qualious behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss samt söker kontakt med oss i övrigt.

3. Uppgifter som vi samlar in i rekryteringsprocessen

Skapa profil och söka en eller flera lediga tjänster samt för att vara sökbar i Qualious’ CV-databas

Qualious’ rekryterings- och bemanningsverksamhet utgår ifrån att matcha rätt kandidat med rätt kunduppdrag. Under rekryteringsprocessen samlar vi därför in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig.

För att Qualious ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter, yrkeslegitimation samt utdrag från IVO, HOSP och belastningsregistret. Vi undanber oss från information om kandidaters hälsa, etnicitet, religion, sexuella läggning och ev facklig anslutning.

Intervjuer, kunskapstester och referenstagning

Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser frånrelevanta källor. Vi vill uppmärksamma dig på att inhämta godkännande från referenser innan du lämnar ut dennes personuppgifter till Qualious. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer riktlinjerna i denna text samt våra instruktioner.

Din korrespondens med Qualious

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss på
dataskydd@qualious.se

De personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår rekryteringsprocess sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att kunna svara på din begäran om att delta i framtida rekryteringsprocesser inom Qualious.

4. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

1. Loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

2. Cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. När du besöker vår hemsida får du via ett pop-up fönster längst ned på sidan information om vilka olika cookietyper vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa. Information om dessa cookietyper finns även nedan i direkt anslutning till det här stycket.

3. Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutning kontroll (sk. Sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessionsID) som är tilldelas till besökarens enhet. Sessioncookies används tex för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

4. Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.

5. Webbanalys

Vi samlar in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Qualious’ webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg, Act-on som opt-inverktyg samt Linkedin och Facebook. Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll som tex whitepapers, artiklar och videos. Då registreras användarens e-postadress kopplat till ip-adress, vilket Act-on kommer att känna igen vid nästa besök på vår webbplats.

På vår webbplats använder vi oss också av Facebook och Linkedin. Både Facebook och Linkedin använder sig i sin tur också analyscookies. Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

De personuppgifter som vi samlar in automatiskt när du besöker vår hemsida sker med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

5. För vilket syfte samlas personuppgifterna?

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den bemannings- och rekryteringstjänst som du godkänt villkoren till, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil.

De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

När du ansöker till en ledig tjänst eller registrerar ditt CV sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan i fem år. Utdrag ur brottsregister är inte något som vi lagrar överhuvudtaget.

När du är anställd hos oss sparar vi dina personuppgifter under din anställningstid och ytterligare 7 år plus innevarande år efter anställningens avslutande. Detta för att kunna tillgodose bokföringslagen samt kunna uppfylla krav från bl a skattemyndigheten.

7. IT-säkerhet

Upphandling av IT-tjänster

När vi upphandlar IT-tjänster, såsom programvara eller drift och support, ska vi först genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och därefter välja lösning eller leverantör utifrån utfallet.

Vid anlitande av personuppgiftsbiträden ska vi endast anlita den som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i lagen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. De överväganden som görs, inklusive dokumentation av säkerhetsnivå etc., ska dokumenteras. Vidare ska det tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi undviker om möjligt överföring av personuppgifter till tredje land men när det bedöms lämpligt eller nödvändigt får detta endast ske efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats.

Riskbedömning

Vi ska fortlöpande göra en riskbedömning av den behandling av personuppgifter som vi genomför. Vi ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Riskanalys och beslut om åtgärder ska dokumenteras.

Behörigheter

Det ska finnas skriftliga behörighetsinstruktioner för samtliga IT-system som innehåller personuppgifter. Grundprincipen är att behörigheter ska tilldelas så att endast de personer som behöver tillgång till personuppgifterna har åtkomst. Beroende på uppgifternas känslighet kan behörigheterna vara snävare eller vidare.

Incidenthantering

Alla säkerhetsincidenter ska dokumenteras i en incidenthanteringslogg med uppgift om omständigheterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Med säkerhetsincident avses en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

När lagen så föreskriver ska incidenter även rapporteras till Datainspektionen respektive den registrerade.

IT-policy

Vi har antagit en IT-policy där våra anställdas förhållningssätt till IT-miljön regleras mer i detalj.

Register över behandling av personuppgifter

Qualious för ett register över behandlingar av personuppgifter i enlighet med artikel 30 i GDPR. Respektive systemägare är ansvarig för att hålla registret uppdaterat vid förändringar.

Konsekvensbedömning

Om en behandling av personuppgifter, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska vi enligt

Dataskyddsförordningen före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter: Konsekvensbedömning eller DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Även när vi inte når upp till kravet för Konsekvensbedömning ska vi, när det är lämpligt, genomföra en förenklad riskanalys. Analysen blir ett underlag för valet av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Vi ska proaktivt utvärdera möjligheterna att genomföra tekniska åtgärder, såsom pseudonymisering och uppgiftsminimering för att effektivt leva upp till kraven i GDPR och skydda den registrerades rättigheter.

Vi ska även genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att, i standardfallet, säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas.

Utbildning

Våra anställda ska få relevant information och utbildning om behandling av personuppgifter i enlighet med separat årsplan för utbildning. Vid behov ges fördjupad eller riktad utbildning till dem som hanterar känsliga uppgifter. Deltagandet i utbildningar ska dokumenteras.

Uppföljning och intern revision

Efterlevnaden av denna policy ska kontrolleras med stickprov och en årlig intern revision. Vi ska löpande utvärdera om vårt dataskyddsarbete lever upp till lagstiftningens krav och genomföra förändringar när det är påkallat.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig
(dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på dataskydd@qualious.se eller på +46.73.575.33.65. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

9. Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna sekretesspolicy i början av detta dokument.

Qualious AB

Norra Skeppsbron 5B
80310 Gävle
Sweden

Tel: +46.73.575.33.65
Org.nr: 559167-8346

Kontakta Oss

NYHETER
Missa aldrig någon viktig information, prenumerera på våra aktuella händelser och nyheter.